Veganadam.pl
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
VEGENADAM.PL


DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1.
1.    Właścicielem i Administratorem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.vegenadam.pl oraz www.wszystkodlavegan.pl jest Nela Grzegorczyk – Dłuciak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Nela Grzegorczyk – Dłuciak „NADAM” z siedzibą w (31-276) Krakowie przy ul. Opolskiej 19/70, NIP: 7531544618, REGON: 122658890, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu: „Administratorem Serwisu”;
2.    Kontakt z Serwisem internetowym odbywa się poprzez:
1)    adres do korespondencji pocztowej: ul. Opolska 19/70, 31-276 Kraków,
2)    adres poczty elektronicznej: biuro@vegenadam.pl,
3)    kontakt telefoniczny pod numerem: + 48 602 471 289.
3.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu VEGENADAM.PL zwanego dalej „Serwisem” i dostępnego pod adresem: www.vegenadam.pl oraz www.wszystkodlavegan.pl. 

§ 2.
Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:
1)    CENA – określona w złotych polskich lub innej walucie przez Sprzedającego kwota brutto należna Sprzedającemu za przeniesienie własności Towaru na Kupującego zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że Sprzedający w prezentowanej Ofercie wyraźnie wskaże, że Cena zawiera także koszty dostawy,
2)    KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3)    KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą oraz loginem i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiający mu korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności/usług Serwisu w zależności od wybranego wariantu, przy czym Kupujący w celu złożenia Zamówienia na zakup Towaru nie jest zobligowany do utworzenia Konta, natomiast Sprzedający w celu złożenia Oferty sprzedaży Towaru zobligowany jest to utworzenia Konta,
4)    KOSZYK – usługa udostępniona każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów prezentowanych w Serwisie przez Sprzedających, 
5)    KUPUJĄCY – Użytkownik rozumiany jako osoba fizyczna (Konsument – posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w Serwisie internetowym działającym pod adresem: www.vegenadam.pl oraz www.wszystkodlavegan.pl, lub korzysta z innych usług Serwisu,
6)    NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Serwisu cyklicznych informacji w szczególności o zmianie Regulaminu, usługach świadczonych przez Serwis, w tym o wszelkich nowościach technicznych wprowadzonych przez Administratora Serwisu,
7)    OFERTA – propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, zawierająca w szczególności Cenę i opis oferowanego Towaru przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu,
8)    PRODUKT WEGAŃSKI – Towar, który został wytworzony w sposób etyczny, tj. bez użycia jakichkolwiek form wykorzystywania zwierząt (w tym także do testowania) i wszelkich wytworów szerokorozumianej fauny lądowej, powietrznej i wodnej,
9)    REJESTRACJA – procedura zakładania Konta przez Użytkowników, dzięki której otrzymują oni możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis,
10)    REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.vegenadam.pl i www.wszystkodlavegan.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu na rzecz jego wszystkich Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
11)    SERWIS - serwis internetowy działający pod adresem: www.vegenadam.pl i www.wszystkodlavegan.pl, przeznaczony dla wegan, rozumiany jako platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, umożliwiająca Kupującym i Sprzedającym nabycie lub zbycie prezentowanych na nim Towarów mających charakter Produktów Wegańskich oraz możliwość korzystania z innych usług Serwisu,
12)    SPRZEDAJĄCY – Użytkownik rozumiany jako osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ze względu na rozszerzony zakres Konta dokonuje we własnym imieniu prezentacji i sprzedaży zamieszczonych w Serwisie Towarów mających tylko i wyłącznie charakter Produktów Wegańskich,
13)    TOWAR – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i spełnia definicję Produktu Wegańskiego, a którą za zapłatą Ceny na podstawie Umowy Sprzedaży nabywa od Sprzedającego Kupujący,
14)    TWÓRCA WIZYTÓWKI – Użytkownik Serwisu, który na stronie www.vegenadam.pl i www.wszystkodlavegan.pl, umieszcza Wizytówki swojej firmy lub działalności z informacjami przeznaczonymi dla Wegan,
15)    TRANSAKCJA – procedura zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Towarów pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach Serwisu,
16)    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Kupującym i Sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. By zawrzeć Umowę sprzedaży Kupujący i Sprzedający musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych udostępnionych w Serwisie,
17)    USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Administratora Serwiu na rzecz Użytkowników. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Serwisem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia tych usług przez te podmioty,
18)    USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 121 z późn. zm.), ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr. 144, poz. 1204, z poźn. zm.), ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016, poz. 922), ustawę o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017, poz. 880), ustawę prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1410, z poźn. zm.) oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503, z poźn. zm.),
19)    UŻYTKOWNIK – osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie w szczególności rozumiana jako Kupujący i Sprzedający oraz Twórca Wizytówki, czego wynikiem jest prawidłowe utworzenie Konta Użytkownika, które umożliwia mu w zależności od wybranego wariantu sprzedaż lub zakup Towarów. Użytkownikiem jest także Kupujący, który nie dokonał rejestracji w Serwisie, ale złożył Zamówienie na wybrany Towar w ramach tzw. jednorazowego zakupu bez rejestracji,
20)    WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Serwis internetowy działający pod adresem: www.vegenadam.pl i www.wszytskodlavegan.pl,   w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Administratora Serwiu, tj.: komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej,
21)    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary jakie zamierza nabyć Kupujący oraz dane Kupującego niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

DZIAŁ II
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

ROZDZIAŁ I
CEL SERWISU

§ 3.
1.    Głównym celem Serwisu internetowego działającego pod adresem: www.vegenadam.pl i www.wszystkodlavegan.pl,  który jest platformą handlową on-line o charakterze otwartym przeznaczonym dla wegan jest odpłatne i nieodpłatne świadczenie Usług Elektronicznych dla Użytkowników Serwisu. Przy czym usługi świadczone dla Kupujących są w pełni nieodpłatne, zaś usługi świadczone dla pozostałych Użytkowników Serwisu mają charakter odpłatny tylko w przypadkach konkretnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.    Celem Serwisu jest także propagowanie i promowanie idei związanych z wegetarianizmem oraz przekazywanie wszelkich informacji przeznaczonych dla wegan oraz umożliwianie Użytkownikom zakupu lub sprzedaży Produktów Wegańskich.

ROZDZIAŁ II
ZASADY REJESTRACJI W SERWISIE

§ 4.
1.    Rejestracja w Serwisie jak też korzystanie z usług Serwisu z pominięciem Rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w całości bez wyjątków.
2.    Użytkownicy dokonują Rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Przez dokonanie Rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Serwisu. 
3.    Użytkownikami Serwisu mogą zostać osoby pełnoletnie, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  
4.    Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji od Serwisu na podany podczas Rejestracji adres e-mail, co jest potwierdzane odrębnym oświadczeniem i nie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na wypełnieniu danych w formularzu. Po wypełnieniu danych Konto zostaje założone w bazie danych. Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłany zostaje link aktywacyjny ważny przez 48 godzin. Jeżeli aktywacja Konta nie nastąpi w wymaganym okresie, Konto zostaje usunięte z bazy danych Serwisu. 
6.    Aby założyć Konto w Serwisie Użytkownik musi podać dla celów Rejestracji następujące dane: adres e-mail, hasło, powtórzenie hasła, imię, nazwisko i telefon.
7.    Logowanie Użytkowników w Serwisie odbywa się za pomocą adresu e-mail oraz hasła. W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do Serwisu, Użytkownik może wybrać opcję przypomnienia hasła do Konta, które zostanie wysłane na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
8.    Każdy z Użytkowników w zależności od pełnionej roli w Serwisie posiada dostęp do rozbudowanego menu nawigacyjnego umożliwiającego mu edycję podstawowych danych, dostęp do listy Zamówień lub sprzedaży, stanu Konta z opcją wpłat oraz usług związanych z utworzeniem wizytówki.
9.    W przypadku rejestracji Konta przez Sprzedającego, otrzymuje on dodatkowo link kierujący go do założenia konta rozliczeniowego w serwisie Przelewy24. Aby otrzymywać należności wynikające ze sprzedaży Towarów w Serwisie, Sprzedający zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz aktywacji konta rozliczeniowego w serwisie Pzelewy24. Aby prawidłowo aktywować konto rozliczeniowe w serwisie Przelewy24, Sprzedający zobowiązany jest uruchomić link aktywacyjny, który otrzyma po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, wykonać przelew weryfikacyjny na określoną kwotę oraz przesłać skan dowodu osobistego osoby upoważnionej do dostępu do konta rozliczeniowego. Dokładne zasady tworzenia i posługiwania się kontem rozliczeniowym określone zostały w regulaminie serwisu Przelewy24.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

§ 5.
1.    Usługa administracji Konta jest świadczona nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Użytkownik ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta, poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora Serwisu. Administrator Serwisu może wstrzymać usunięcie Konta Użytkownika tylko w przypadkach szczegółowo opisanych w niniejszym Regulaminie.
2.    Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Administratora Serwisu, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Serwisu.
3.    Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta utworzonego w podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy:
1)    Użytkownik podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2)    Użytkownik dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
3)    Użytkownik przekazywał za pośrednictwem Serwisu treści zabronione przez przepisy prawa o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4)    Użytkownik próbował dokonać sprzedaży Towarów, które nie są Produktami Wegańskimi zgodnie z definicją podaną w niniejszym Regulaminie.
4.    Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
5.    Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
1)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przepisami prawa w szczególności treści o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
2)    korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
3)    umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,
4)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
5)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku.

ROZDZIAŁ IV
WYMAGANIA TECHNICZNE SERWISU

§ 6.
1.    W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do Internetu, w szczególności przeglądarka internetowa w aktualnej wersji oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail). Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem.
2.    Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania z Serwisu.
3.    Świadczenie Usług Elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
4.    Administrator Serwisu uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług Elektronicznych oraz wstrzymania działań Serwisu na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Serwisu, o czym Administrator Serwisu każdorazowo poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas Rejestracji adres e-mail.

DZIAŁ III
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU I SPRZEDAŻY TOWARÓW 
ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

ROZDZIAŁ I
ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 7.
1.    Serwis jest platformą handlową on-line o charakterze otwartym, który umożliwia Kupującym i Sprzedającym nabycie lub zbycie prezentowanych na nim Towarów rozumianych jako Produkty Wegańskie i przeznaczonych dla wegan. Administrator Serwisu nie uczestniczy w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Serwis został utworzony w celu ułatwienia Sprzedającym zaprezentowania swoich Towarów i złożenia Oferty prezentującej Towar, a Kupującym w celu łatwego i szybkiego złożenia Zamówienia i zakupu wybranego Towaru.
2.    Administrator Serwisu nie jest stroną Umowy Sprzedaży Towarów zawieranej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Administrator Serwisu nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. W szczególności Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość i legalność wystawionych na sprzedaż Towarów, za rzetelność opisów i zdjęć dodawanych przez Sprzedających oraz za wypłacalność Kupujących.
3.    Administrator Serwisu świadczy usługi dla Sprzedających polegające na udostepnieniu powierzchni na serwerze oraz obsłudze płatności. Jedyne Transakcje w których Administrator Serwisu uczestniczy jako strona dotyczą opłat pobieranych od Sprzedających za sprzedaż Towarów (tzw. prowizja) oraz opłat pobieranych za usługi związane z utworzeniem wizytówki od Sprzedających lub Twórców Wizytówki (tzw. abonament).
4.    Kupujący zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym, potwierdzając zakup Towaru w formularzu Zamówienia.
5.    Sprzedający i Kupujący otrzymują potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez automatyczne wysłanie przez Serwis wiadomości e-mail na podane przez nich podczas Rejestracji adresy poczty elektronicznej.
6.    Kupujący, w związku z zawartą Umową Sprzedaży, dokonuje zapłaty za Towar na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ II
ZAMIESZCZANIE OFERTY I SKŁADANIE ZAMOWIEŃ

§ 8.
1.    Sprzedający posiadający Konto w Serwisie sporządza Ofertę, poprzez wypełnienie formularza sprzedaży w ramach Konta posiadanego w Serwisie, określając w ten sposób warunki transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć jedynie prezentowanego Towaru.
2.    Tworząc Ofertę Sprzedający zobowiązany jest umieścić Towar w odpowiedniej kategorii. W przypadku błędnego zaszeregowania Towaru przez Sprzedającego, odpowiedniej zmiany w tym zakresie może dokonać Administrator Serwisu.
3.    Sprzedający określając warunki Oferty udostępnia Kupującym Towar po stałej, określonej z góry Cenie. Ceny wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie i są cenami brutto. Sprzedający ustala także każdorazowo koszt wysyłki danego Towaru. Oferta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru.
4.    Oferta powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego składniki, stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw Konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie przygotowaną Ofertę.
5.    Sprzedający zamieszczając Ofertę w Serwisie oświadcza, że jest w posiadaniu Towaru, którego dotyczy Oferta. Zamieszczając w Serwisie Towary własnego wykonania, Sprzedający oświadcza, że zgodnie z Ustawą jest autorem tych Towarów.
6.    Sprzedający może usunąć wystawiony w Serwisie Towar, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie Zamówiony przez Kupującego.
7.    W chwili zamieszczenia przez Sprzedającego Oferty, Sprzedający staje się związany jej treścią. Sprzedający nie może dokonywać zmian treści Oferty wobec Kupujących, z którymi zawarł już Umowę Sprzedaży. 
8.    W chwili opublikowania Oferty w Serwisie, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu treści Oferty w celach marketingowych.

§ 9.
1.    Składanie Zamówień przez Kupującego odbywa się w Serwisie na trzy sposoby: zakup Towaru bez dokonania Rejestracji, zakup Towaru wraz z Rejestracją w Serwisie oraz zakup Towaru po zalogowaniu się przez Kupującego w istniejącym już Koncie.
2.    Zakup Towaru bez dokonania Rejestracji polega na wyborze przez Kupującego określonych Towarów i dodanie ich do Koszyka, wypełnieniu danych w formularzu Zamówienia oraz dokonaniu akceptacji Transakcji.
3.    Zakup Towaru wraz z Rejestracją w Serwisie polega na wyborze przez Kupującego określonych Towarów i dodanie ich do Koszyka oraz dokonanie Rejestracji i założenie Konta. Potwierdzenie Zamówienia i Transakcja zakupu, odbywa się już w ramach posiadanego Konta w Serwisie.
4.    Kupujący, który posiada Konto w Serwisie po wyborze określonych Towarów i dodaniu ich do Koszyka, za pomocą swojego adresu e-mail i hasła loguje się do swojego Konta. Po prawidłowym zalogowaniu Koszyk wraz z wybranymi Towarami zostanie automatycznie przeładowany do Konta. Potwierdzenie Zamówienia i Transakcja zakupu, odbywa się już w ramach posiadanego Konta w Serwisie.
5.    W każdym z wyżej opisanych sposobów złożenia Zamówienia, podanie przez Kupującego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
6.    Kupujący wypełniając formularz Zamówienia podaje dane podstawowe takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, firmę, adres pocztowy oraz telefon. Ponadto wypełniając formularz Zamówienia Kupujący podaje dane niezbędne do wysyłki Towaru oraz ewentualnie dane do wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT.
7.    Aby Kupujący mógł prawidłowo złożyć Zamówienie, konieczne jest każdorazowe potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu i polityki prywatności Serwisu.
8.    Kupujący akceptując składane Zamówienie poprzez wybranie opcji „Kupuję i płacę” zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.
9.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu wybrania opcji „Kupuję i płacę”, Kupujący może samodzielnie korygować wprowadzone dane w ramach panelu Koszyk poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
10.    Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie za pośrednictwem Serwisu w formie wiadomość elektronicznej e-mail. Wiadomość ta ma jedynie charakter informacyjny potwierdzający dokonanie Transakcji.
11.    Kupujący, w związku z zawartą Umową Sprzedaży dokonuje zapłaty za Towar poprzez wybranie sposobu zapłaty Ceny i ewentualnie pozostałych wskazanych w Zamówieniu kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
12.    Kupujący płaci Sprzedającemu za zamówiony Towar dokonując przedpłaty. Przedpłaty Kupujący może dokonać za pośrednictwem sytemu Pasaż/Marketplace dostępnego w ramach serwisu rozliczeń internetowych Przelewy24. Dokonanie przedpłaty nie jest możliwe przy użyciu karty kredytowej.

ROZDZIAŁ III
KOSZTY WYSYŁKI TOWARÓW I ZASADY ICH DOSTAWY

§ 10.
1.    Koszty dostawy Towarów są ustalane przez Sprzedającego, osobno dla każdego Towaru, w chwili publikacji Oferty w Serwisie. 
2.    Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, chyba że Sprzedający w prezentowanej Ofercie wyraźnie wskaże, że Cena zawiera także koszty dostawy.
3.    Koszty dostawy naliczane są automatycznie w momencie dodawania przez Kupującego Towarów do Koszyka, oddzielnie dla każdego Produktu.
4.    Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

§ 11.
1.    Towary oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedającego i pozostają w jego posiadaniu do momentu dostawy Towaru Kupującemu.
2.    Zamówione przez Kupującego Towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
3.    Zmiany adresu dostawy Towaru po złożeniu Zamówienia, Kupujący może dokonać jedynie poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym. 
4.    Termin dostawy Towaru określany jest przez Sprzedającego w Ofercie. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Towaru przez wybranego przewoźnika.
5.    Sprzedający zobowiązany jest zachować dowody nadania Towaru na wypadek reklamacji związanej z jego niedostarczeniem.
6.    W przypadku wystąpienia okoliczności, które opóźnią dostarczenie Towaru do Kupującego, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie go o tym poinformować.
7.    Za wszelkie uszkodzenia Towaru jakie powstały w trakcie transportu odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

ROZDZIAŁ V
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I WYMIANY TOWARU

§ 12.
1.    Reklamacje związane z zakupionym przez Kupującego Towarem są rozpatrywane przez Sprzedających. Administrator Serwisu nie uczestniczy w procesie reklamacyjnym toczącym się pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w związku z zakupionym Towarem.
2.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Ustawy Kodeks Cywilny.
3.    Towary oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją. Informacje o gwarancji powinny być zamieszczone przez Sprzedającego w Ofercie Towaru. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania powinny być podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dostarczonej Kupującemu wraz z Towarem.
4.    Jeżeli sprzedany Towar okazał się wadliwy, Kupujący może zgłosić Reklamację tego Towaru do Sprzedającego, domagając się jego nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia Ceny, Kupujący może także odstąpić od Umowy Sprzedaży.
5.    Kupujący może także zgłosić reklamacje Towaru, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi w Ofercie, domagając się jego nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia Ceny, Kupujący może także odstąpić od Umowy Sprzedaży.
6.    Kupujący może również zgłosić Sprzedającemu w ramach reklamacji niedostarczenie Towaru przez Pocztę Polską lub wybranego kuriera we wskazanym terminie. Reklamację taką Sprzedający powinien zgłosić do wypranego przewoźnika.
7.    Zaleca się, aby Kupujący który zgłasza Sprzedającemu reklamację w jej opisie zawarł następujące informacje:
1)    dane kontaktowe składającego reklamacje,
2)    okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
3)    rodzaj i datę wystąpienia wady,
4)    żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu Ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
8.    Wymogi wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność wniesienia reklamacji z pominięciem zaleconego opisu reklamacji.
9.    W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupujący może wykorzystać formularze reklamacji, których wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a które dostępne są także jako pliki do pobrania w Serwisie.
10.    Kupujący powinien przesłać reklamację na adres pocztowy wskazany przez Sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
11.    W momencie przesłania i otrzymania reklamacji Kupujący i Sprzedający zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vegenadam.pl.
12.    Sprzedający powinien ustosunkować się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia jego wad albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie wyżej wskazanym, uważa się, że Sprzedający żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
13.    W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do Reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie takiego Towaru na adres pocztowy Sprzedającego. Sprzedający pokryje koszt dostarczenia Towaru.
14.    Gdy Sprzedający naprawi Towar lub wymieni go na podobny, wolny od wad to po odesłaniu go do Kupującego winien powiadomić o tym Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
15.    W przypadku, gdy procedura reklamacyjna zakończy się zwrotem pieniędzy przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, obie strony zobowiązane są poinformować o tym Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 13.
1.    Kupujący może także skorzystać z wymiany Towaru, który u Sprzedającego dostępny jest w ramach tego samego modelu w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór).
2.    Wymiana Towaru jest możliwa w ciągu 14 (czternastu) dni od jego otrzymania po uzgodnieniu warunków i możliwości takiej wymiany ze Sprzedającym.
3.    Wymianę rozpatruje Sprzedający i to on decyduje czy taka wymiana Towaru będzie możliwa.
4.    Kupujący i Sprzedający w związku z wymianą kontaktują się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail).
5.    Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Towar na adres pocztowy podany przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty potwierdzenia realizacji wymiany przez Sprzedającego. Koszt wysyłki Towaru, który ma zostać wymieniony pokrywa Sprzedający, chyba że strony uzgodniły inaczej.
6.    Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedającego wymiany jest odesłanie przez Kupującego Towaru nienoszącego śladów użytkowania.

ROZDZIAŁ VI
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

§ 14.
1.    Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż koszty zwrotu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedającemu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem wskazanego wyżej terminu.
2.    Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje Sprzedającego o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
3.    W celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument może wykorzystać wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę taką uważa się za niezawartą.
5.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno być przesłane na adres pocztowy Sprzedającego wskazany w Ofercie. Konsument może także przesłać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy dołączając je do zwracanego Towaru. 
6.    Konsument powinien zwrócić Towar na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
7.    W chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Towaru, Konsument i Sprzedający zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Administratora Serwisu. Konsument przesyła taką informację na adres poczty elektronicznej Serwisu (adres e-mail), natomiast Sprzedający informuje Administratora Serwisu o zwrocie Towaru korzystając z formularza dostępnego w jego Koncie. 
8.    Zwracany Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania z niego w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9.    Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty zwrotu Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego).
10.    Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu elektronicznego, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
11.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Towaru przez Kupującego oraz zwrotu płatności przez Sprzedającego, Serwis zwraca Sprzedającemu kwotę prowizji po uprzednim potwierdzeniu tej informacji przez obie strony Transakcji.
12.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określnych szczegółowo w Ustawie o prawach konsumenta, między innymi w odniesieniu do umów:
1)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
2)    w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3)    w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4)    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
5)    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

DZIAŁ IV
ZAMIESZCZANIE WIZYTÓWEK
§ 15.
1.    Część informacyjna Serwisu pod nazwą „Weganie w podróży” służy Użytkownikom do wymiany informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi oferującymi wegańskie produkty i usługi a ich potencjalnymi klientami.
2.    Wymiana informacji polega na utworzeniu wizytówki swojej firmy zawierającej lokalizację, opis stacjonarnej działalności i oferty dla Wegan.
3.    Administrator Serwisu udostępnia Twórcy Wizytówki miejsce na serwerze i monitoruje zgodność oferty umieszczonej przez firmy tworzące wizytówki.
4.    W tej części portalu swoje wizytówki mogą tworzyć:
1)    Hotele oferujące minimum stałe, szerokie menu Wegańskie,
2)    Restauracje oferujące stałe, szerokie menu Wegańskie,
3)    Sklepy stacjonarne posiadające w ofercie Wegańskie produkty,
4)    Firmy posiadające w ofercie wczasy dla Wegan,
5)    Usługi dla Wegan,
6)    Inne poza wymienionymi z wyłączeniem reklamy sklepów internetowych.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia wizytówki wraz z opisem w momencie   kiedy:
1)    stwierdzono rozbieżności pomiędzy opisem oferty a stanem faktycznym,
2)    dana oferta czy usługa nie spełnia standardów. 
DZIAŁ V
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS

ROZDZIAŁ I
OPŁATY I PROWIZJE

§ 16.
1.    Usługi Elektroniczne przeznaczone dla Użytkowników będących w rozumieniu niniejszego Regulaminu Kupującymi, Administrator Serwisu świadczy nieodpłatnie. 
2.    Usługi Elektroniczne przeznaczone dla pozostałych Użytkowników Serwisu (Sprzedający i Twórcy Wizytówki) są odpłatne tylko w przypadkach wskazanych poniżej.
3.    Do Usług Elektronicznych, które Administrator Serwisu świadczy nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników zaliczamy: rejestracje i posiadanie Konta w Serwisie, składanie Zamówień, korzystanie z Koszyka, zamieszanie Ofert Towarów i korzystanie z Newslettera.
4.    Usługi Elektroniczne mające charakter odpłatny dotyczą tylko opłat pobieranych za zamieszczenie wizytówki przez Sprzedającego lub Twórcę Wizytówki. 
5.    Zasady pobierania i opłacania Abonamentu oraz jego wysokość zostały szczegółowo określone w Cenniku Usług stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6.    Administrator Serwisu pobiera także od Sprzedających opłatę mającą charakter prowizji od sprzedaży Towaru. Kwota prowizji stanowi określony procent ceny brutto sprzedanego Towaru wraz z kosztami dostawy. Wysokość prowizji określona jest w Cenniku Usług stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7.    Administrator Serwisu nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą, gdy Kupujący dokona zapłaty za zamówiony Towar za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
8.    Prowizja od sprzedaży pobierana jest przez Administratora Serwisu z bieżących wpływów za zakupy Towarów dokonywane przez Kupujących. Prowizja pobierana jest automatycznie. 
9.    Administrator Serwisu zwraca Sprzedającemu kwotę prowizji w sytuacji, gdy Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży i zwrócił Towar.
10.    Niedopuszczalne jest obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami prowizji od sprzedaży Towaru.
11.    Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonym przez Administratora Serwisu abonamentem i prowizją.
12.    Za pobrany abonament i prowizję Administrator Serwisu wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w Kontach Użytkowników. Faktury wystawiane są do dziesiątego dnia każdego miesiąca za okres obejmujący poprzedni miesiąc rozliczeniowy.
13.    Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość okresowego zwolnienia Użytkowników z opłat abonamentu i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji.
14.    Administrator Serwisu zastrzega sobie również możliwość zmiany wysokości abonamentu i prowizji. O zmianach w wysokości opłat, Użytkownicy zostaną każdorazowo poinformowani przez Serwis.

ROZDZIAŁ II
ROZLICZENIA Z SERWISEM

§ 17.
1.    Sprzedający za pośrednictwem konta rozliczeniowego, które posiada w serwisie Przelewy24 może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą. Serwis Przelwy24 przekazuje Sprzedającym na bieżąco informacje o zrealizowanej płatności i możliwości realizacji Zamówień dla Kupujących.
2.    Sprzedający może w każdej chwili bezpłatnie wypłacać środki zgromadzone na swoim koncie rozliczeniowym, które wiążą się ze sprzedażą Towarów, za pomocą przelewu.
3.    Wypłata środków następuje w formie przelewu dokonanego na konto bankowe Sprzedającego, które Sprzedający podał podczas rejestracji w Serwisie.
4.    Powyższe rozliczenia podlegają ewentualnym korektom ze względu na zwroty lub reklamacje Towarów.

ROZDZIAŁ III
REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

§ 18.
1.    Użytkownicy Serwisu mogą składać reklamacje związane ze świadczonymi przez Serwis usługami, jeżeli uznają, że usługi te nie są realizowane, lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Reklamacje można złożyć w formie:
1)    pisemnej na adres: ul. Opolska 19/70, 31-276 Kraków,
2)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@vegenadam.pl.
3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
1)    dane kontaktowe składającego reklamacje,
2)    okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.
4.    Wymogi dotyczące sporządzenia reklamacji mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Serwis następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.

ROZDZIAŁ IV
ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z SERWISEM

§ 19.
1.    Użytkownik może w każdym czasie usunąć posiadane przez niego Konto w Serwisie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie na adres: ul. Opolska 19/70, 31-276 Kraków, lub na adres poczty elektronicznej biuro@vegenadam.pl.
2.    Administrator Serwisu jest uprawniony do odmowy usunięcia Konta w sytuacji, gdy Użytkownik nie uregulował należności wobec Administratora Serwisu lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia odpowiedzialności Użytkownika. 
3.    Usunięcie Konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia ostatniej transakcji dokonywanej w Serwisie.
4.    Powyższe postanowienia nie dotyczą Użytkownika rozumianego jako Klienta, który tworzy Konto wyłącznie w celu zakupienia Towaru. 
5.    W przypadku Sprzedających będących Konsumentami w powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta określające odstąpienie Konsumenta od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

DZIAŁ VI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ I
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 20.
1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Serwisie Internetowym w www.vegenadam.pl oraz www.wszystkodlavegan.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Administratorowi Serwisu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Administratora Serwisu usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Administrator Serwisu.
2.    Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu złożenia Zamówienia, założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży czy Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Zgromadzone przez Administratora Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym złożenie Zamówienia jest dobrowolne. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi Serwisu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownikowi oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownikowi, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika.
4.    Każdy kto przekaże Administratorowi Serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Administrator Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych                             z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. 
6.    Administrator Serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
7.    Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Serwisu, Użytkownik powinien kierować na adres: biuro@vegenadam.pl, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

ROZDZIAŁ II
PLIKI COOKIES

§ 21.
1.    Administrator Serwisu korzysta z plików cookies (ciasteczka), które są plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika i zawierają między innymi: nazwę strony internetowej, czas ich przechowania oraz unikalny numer.
2.    Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości Serwisu Użytkownikowi oraz do celów statystycznych.
3.    Za pomocą plików cookies Administrator Serwisu nie przetwarza lub nie przechowuje danych osobowych.
4.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
5.    Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych jego funkcjonalności.

DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.
1.    Administrator Serwisu internetowego działającego pod adresem: www.vegenadam.pl dba o prawa Konsumenta w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie zasady jakie powinny obowiązywać Sprzedających i Kupujących w związku zawieranymi za pośrednictwem Serwisu Umowami Sprzedaży.
2.    Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają zawsze przepisy Ustawy.
3.    Administrator Serwisu uznaje za niedopuszczalne wprowadzanie i realizację zapisów i praktyk w jakikolwiek sposób ograniczających prawa Konsumentów. Przede wszystkim za niedopuszczalne uznaje się stosowanie w sprzedaży konsumenckiej klauzul niedozwolonych.

§ 23.
1.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: www.vegenadam.pl i www.wszystkodlavegan.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie go na dowolnym nośniku w każdej chwili.    
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustaw wymienionych w treści niniejszego Regulaminu.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.
4.    Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora Serwisu, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie Serwisu. Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej,  na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
5.    Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. 

Załączniki doc

Załączniki pdf

 

Zapisz się do naszego newslettera!